لوله های برق و انواع آن با توجه به کاربرد

می خواهیم در این مقاله لوله های برق در انواع مختلفشان را بررسی کنیم . به طور کل در صنعت برق شاخه ها و کالا های متعددی به کار گرفته می شود هم در بخش ساختمانی و هم در بخش صنعتی که با توجه به نوع استفاده از جنس و اندازه های مختلفی می توان یاد کرد .